Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


GEBRUIKSVOORWAARDEN


NityaShima Positive Vibes Shop is de (e-commerce) webshop van de website van NityaShima.be met als zaakvoerder Brock Karin  Namaste gevestigd te Hooglede (Gits) en staat ingeschreven met ondernemingsnummer BE0875.852.986. "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregel van belasting. BTW niet toepaselijk."
Prijswijzigingen van bepaalde producten op de site, voorbehouden. Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten Belgie: €6,05 incl. BTW bij bestellingen onder €60,00. Bij een bestelling vanaf €60,00 incl. BTW of meer, worden geen verzendkosten aangerekend.

Verzendkosten Nederland: €13,20 incl. BTW bij bestellingen onder de €100,00. Bij een bestelling vanaf €100,00 incl. BTW of meer, worden er geen verzendingskosten aangerekend.

Na ontvangst van het te betalen bedrag wordt de zending binnen de 5 werkdagen naar u opgestuurd. Ophalen van de goederen kan in onze shop telkens op maandag van 13u30 tot 18u00 of op afspraak. Bestelde goederen die na betaling niet worden opgehaald binnen de 30 dagen worden terug doorverkocht. Na deze 30 dagen periode vervalt elk recht op terugbetaling. 


Aanbiedingen/overeenkomsten


Alle aanbiedingen van Namaste zijn vrijblijvend en Namaste behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Namaste. Namaste is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Namaste dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Namaste is niet aansprakelijk voor afwijkende kleuren met betrekking tot de afbeeldingen van de artikelen. De kleur van de geleverde artikelen kunnen dus enigszins afwijken van de kleur op  de foto's in de webshop.


Prijzen en betalingen Online aankopen

 

Via onze webshop kan u artikelen bestellen die verkrijgbaar zijn in ons gamma en door op kopen te klikken deze in uw winkelmandje plaatsen. Indien u over een promocode beschikt kan u deze invullen als u uw winkelmandje volledig hebt gevuld. Na het invullen van uw gegevens en gewenst leveradres kan u uw bestelling bevestigen. Na bevestiging wordt u doorgestuurd naar onze betaalpagina, waar u uw bestelling meteen kan betalen of de optie kiezen betalen bij ophaling.


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, service kosten en andere heffingen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Creditcard 

Bancontact

Cash (bij ophaling van de bestelling)

Payconiq (bij ophaling van de bestelling)

Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. 


Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 ( veertien) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Namaste.


Levering


De door Namaste opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Verzending gebeurd via bpost of GLS ten laatste de dag na ontvangst van uw bestelling.


Retourneren/reclame en aansprakelijkheid


De klant heeft het recht om de artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Namaste zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Namaste worden bedongen.


U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Namaste daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Namaste de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Alle artikelen die door Namaste worden verkocht, zijn zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
Namaste is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen die worden aangeboden op de webschop

Namaste is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van pakjes bij het postbedrijf of voor beschadiging die opgelopen werd tijdens het transport. Het bewijs van verzending zal steeds kunnen worden voorgelegd. Als u verkiest om uw item op te halen neem dan eerst telefonisch contact op of via het contactformulier op de website. 


Bestellingen/communicatie


Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Namaste, dan wel tussen Namaste en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Namaste, is Namaste niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Namaste.


Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Namaste in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Namaste gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Namaste kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Diversen


Indien u aan Namaste schriftelijk opgave doet van een adres, is Namaste gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Namaste schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Namaste gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Namaste deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Namaste in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Namaste vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Namaste is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Privacy verklaring


Namaste respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Namaste zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan, uw persoonlijke gegevens zijn daarom veilig bij Namaste en worden niet aan derden verkocht. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.