Privecy


Privacybeleid


PRIVACYVERKLARING Namaste


Algemeen


Namaste (hierna te noemen: “NityaShima”), gevestigd te Gits (Hooglede), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is een extra toevoeging op en tevens onderdeel van de website: https://www.nityashima.be wat betreft de webshop Positive Vibes Shop

Persoonsgegevens die wij verwerken

NityaShima verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, er sprake is van de aan- of verkoop van goederen dan wel dat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch; bankrekeningnummer.  


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nityashima.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NityaShima verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het afhandelen van uw betaling;
verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel een aan- of verkoop van goederen af te kunnen handelen;
u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
om goederen en diensten bij u af te leveren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


NityaShima bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

NityaShima verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting..


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NityaShima en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webwinkel@nityashima.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NityaShima wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


NityaShima neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via webwinkel@nityashima.be


Vragen en feedback


Wij controleren regelmatig of wij aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen